Katasztrófavédelem


                                                                   Kossuth Nemzetőrség      
                                                               Katasztrófavédelmi Szakszolgálat


                                   A Kossuth Nemzetőrség az alábbi törvények, jogszabályok alapján működik!

 

 1. 1994.évi XXXIV. Tőrvény: A Rendőrségről: 2§ (2)a., 2/a.§. és a 10.§ rendelkezései szerint. : - Az Szervezetünk segítséget nyújt, társadalmi szinten a Magyar Köztársaság Kormány, és az Országos Rendőr-főkapitányság által meghirdetett bűnmegelőzési és kábítószer ellenes program megvalósításához

 

2. 2004. évi CV. Tőrvény: A honvédelemről: 45§ (1). 55§ (5). 57.§ (4). 58.§ (1),(2), (3). Rendelkezései szerint: Az Szervezet együttműködik a Honvédelmi Minisztériummal a fiatalok társadalmi szinten történő képzése érdekében, valamint minden olyan tevékenység, melyet a Honvédelmi Minisztérium az Egyesület tevékenységi körében megenged.

 

3. 1999. évi  LXXXIV. Tőrvény: A katasztrófák elleni védekezés 2.§ (1), 16§ (2)f., 23§ (1), (3) rendelkezései alapján: Az Szervezetünk részt vesz a Katasztrófavédelmi és megelőzési feladatokban.

 

4. 1995.évi LIII. Tőrvény: A környezetvédelem általános szabályairól: 45§ (3) a., 46§ (1)d., 97§.(3)b., 98§ (1) rendelkezései alapján, és a természetvédelem  az 1996.évi LIII. Tőrvény: a természetvédelemről szóló 65§ rendelkezései alapján.

 

5. 1999.évi LXIII. Tőrvény: A közterület felügyeletről: 6§ (1) rendelkezései szerint

 

6. 1997. évi XXXI. Tőrvény valamint az1993.évi III. Tőrvény:A Szervezet részt vesz a gyermek-és ifjúságvédelemi feladatokban.

 

7. 1997.évi CLV. Tőrvény rendelkezései szerint fogyasztóvédelmi tevékenység.

 

8. 1993.évi III Tőrvény, az 1/2000 (I.7) SzCsM, és a 65/2000 (VI.26) Kormány határozat, valamint a 155/1998. (IX.30) rendelet alapjánSzervezetünk együttműködik a Földművelésügyi-és Vidékfejlesztési Minisztériummal.

 

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023)

 


Rohamosan fejlődő világunkban mind gyakrabban történnek civilizációs katasztrófák. A környezetszennyezés., az erdőirtás, a légszennyezés egyre gyakoribb és egyre nagyobb természeti katasztrófákat idéz elő.

A katasztrófa olyan jelenség, esemény, történés, amely közvetve, vagy közvetlenül veszélyezteti több ember életét, testi épségét, egészségét, anyagi javait, létfeltételeit vagy környezetét, illetve azok pusztulását, megsemmisülését, sérülését rongálódását okozza.


A katasztrófavédelem a különböző katasztrófák elleni védekezésben mindazon tevékenységek összessége, amelyek:

-   a katasztrófa kialakulásának megelőzését,

-   közvetlen veszélyek elhárítását,

-   az előidéző okok megszüntetését,

-   a károsító hatásuk csökkentését,

-   a lakosság élet-és anyagi javainak védelmét,

-   a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását,

-   a mentés végrehajtását,

-   a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.


A katasztrófavédelemben résztvevők köre:

-   a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek,

-   a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok,

-   a gazdálkodó szervezetek,

-   a Magyar Honvédség,

-   a rendvédelmi szervek (Rendőrség, Vám-és Pénzügyőrség, Büntetés végrehajtás),

-   az Országos Meteorológiai Szolgálat,

-   az Állami Nép egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,

-   az önkéntesen résztvevő társadalmi és-karitatív szervezetek, a civil szervezetek
és az erre a célra létrehozott köztestületek,

-   az állami szervek és az önkormányzatok,


Hazánkban a katasztrófák felszámolására hivatott szervek a kilencvenes évek óta tartó folyamatos átszervezésben Összezsugorodtak (pl: Vízügyi Igazgatóságok) nagyobb feladatot önállóan ellátni nem tudnak. A sorkatonai szolgálat megszűnésével a hadsereg segítségére nem számíthatnak. A képzetlen civil lakosság polgári védelmi szolgálatra kötelezhető és néhány speciális ismeretet nem igénylő feladatellátásra bevonható, de kiképzetlensége és szervezetlensége miatt a katasztrófák felszámolására nem alkalmas. Az azonnali beavatkozó hivatásos önkormányzati, illetve a működési területtel rendelkező köztestületi tűzoltókat a közvetlen életveszély megszüntetésével napi feladataik biztonságos ellátása érdekében célszerű visszarendelni állomáshelyeikre.

 


A katasztrófavédelem a kárterület átvétele után összehangolja a kárelhárításban résztvevők feladatait, saját végrehajtó állománnyal azonban nem rendelkezik, csak a területi és települési polgári védelmi szervezeteket tudná alkalmazni, de ezek nincsenek kiképezve, felszerelve.

 

A Magyar Nemzetőrség létszáma megalakulása óta folyamatosan gyarapszik és a rendszeres kiképzésnek köszönhetően mindinkább szervezettebb és egységesebb. Ma már elmondható róla, hogy olyan önkéntes alakulattá vált, amely az arra hivatott állami szervek irányításával képes szervezett., szakszerű kárelhárítást végezni. Vészhelyzetben a Nemzetőrség felkérésre vesz részt a katasztrófák megelőzési, elhárítási, helyreállítási feladataiban. A katasztrófavédelmi feladatok végzése nem történhet az erre hivatott állami, önkormányzati szervek helyett, csak ezen szervezetek kárelhárítási munkálatainak segítéseként.

 

Nemzetőrség Katasztrófavédelmi Szakszolgálat bevetése különféle katasztrófa helyzetekben.


 Járványok esetén:

·         terület, állattartó telep vagy objektum lezárása, őrzése, fertőzött állatok begyűjtése, szállítása, fertőtlenítés.


Ivóvíz célú vízkészletek, vízhálózatok havária szerű szennyeződése esetén:  

·        tartályból vagy palackos illetve zacskós vízosztás.


Felszíni vizek szennyeződése esetén:

·         uszadék összegyűjtése, lehalászása vagy leszivattyúzása, megsemmisítő helyre szállítása,

·         havária szennyeződéskor mintavétel, a közömbösítő vegyszer vízbejuttatása,

·         elpusztult élőlények begyűjtése, megsemmisítő helyre szállítása, figyelmeztető táblák elhelyezése,

·         vízpartok lezárása, őrzése.


Ár vagy belvíz esetén:

·         gátak megerősítése, nyúlgát építés,

·         buzgárok, csatornanyílások körülépítése,

·         szivattyúk telepítése, üzemeltetése,

·         kimenekítés, kitelepítés segítése, forgalomirányítás, útlezárás,

·         hátrahagyott értékek őrzése,

·       elkóborolt illetve vadonélő állatok összegyűjtése, elszállítása vagy a helyszínen való gondozása,

·         a víz visszavonulása utáni fertőtlenítés,

·       homokzsákok visszabontása, visszatelepítésben közreműködés. 


Rendkívüli téli időjárás esetén:

  • elzárt területeken rekedt lakosságnak, segélycsomagok összeállítása, helyszínre juttatása.

Nagy kiterjedésű tüzek esetén:

·         Segítségnyújtás a tűz oltásában, felderítés,

  • közreműködés a lakosság és vagyontárgyaik kimenekítésében,
  • területek lezárása, forgalomirányítás,
  • az eloltott területek őrzése, visszagyulladás figyelése,

Rendkívüli időjárás esetén:

·         kidőlt fák eltávolítása, romos életveszélyes épületek visszabontása Segélycsomagok összeállítása, helyszínre juttatása.


Földrengés esetén:

·         közlekedési útvonalak megtisztítása,

·         az utcára menekült emberek megnyugtatása, biztonságos helyre küldése,

          szállítása,

·         közreműködés az esetleges tüzek oltásában, közművek helyreállításában

·         eltűntek felkutatása,

·        életveszélyes épületrészek visszabontása,

·         közreműködés a rend fenntartásában,

·         közreműködés a kárt szenvedett lakosság elhelyezésében, ellátásában,

 

Menekültáradat (tömeges migráció) esetén:         Határszakaszok lezárása, menekültek összegyűjtése, nyilvántartásba vétele, gyűjtőhelyre szállítása, őrzése.


Nukleáris baleset esetén:   Kimenekítés, kitelepítés segítése, közreműködés a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (víz, élelmiszer,                                                                                         állatállomány, takarmány) védelmében, közreműködés halottak, elhullott állatok összegyűjtésében, szennyezett terület lezárása, őrzése.

 

 Közlekedési baleset esetén:

·         élők, sérültek, halottak felkutatása,

·         légi jármű darabjainak összegyűjtése,

·         vasúti roncsok szétbontása,

·         terület lezárása őrzése.


Terror fenyegetettség esetén:

·         területek, objektumok lezárása őrzése.