Bűnmegelőzés

   

Kossuth Nemzetőrség 

Bűnmegelőzési és Rendfenntartó Szakszolgálat

                                                           

A Kossuth Nemzetőrség az alábbi törvények, jogszabályok alapján működik!

 

 1. 1994.évi XXXIV. Tőrvény: A Rendőrségről: 2§ (2)a., 2/a.§. és a 10.§ rendelkezései szerint. : - Az Szervezetünk segítséget nyújt, társadalmi szinten a Magyar Köztársaság Kormány, és az Országos Rendőr-főkapitányság által meghirdetett bűnmegelőzési és kábítószer ellenes program megvalósításához

 

2. 2004. évi CV. Tőrvény: A honvédelemről: 45§ (1). 55§ (5). 57.§ (4). 58.§ (1),(2), (3). Rendelkezései szerint: Az Szervezet együttműködik a Honvédelmi Minisztériummal a fiatalok társadalmi szinten történő képzése érdekében, valamint minden olyan tevékenység, melyet a Honvédelmi Minisztérium az Egyesület tevékenységi körében megenged.

 

3. 1999. évi  LXXXIV. Tőrvény: A katasztrófák elleni védekezés 2.§ (1), 16§ (2)f., 23§ (1), (3) rendelkezései alapján: Az Szervezetünk részt vesz a Katasztrófavédelmi és megelőzési feladatokban.

 

4. 1995.évi LIII. Tőrvény: A környezetvédelem általános szabályairól: 45§ (3) a., 46§ (1)d., 97§.(3)b., 98§ (1) rendelkezései alapján, és a természetvédelem  az 1996.évi LIII. Tőrvény: a természetvédelemről szóló 65§ rendelkezései alapján.

 

5. 1999.évi LXIII. Tőrvény: A közterület felügyeletről: 6§ (1) rendelkezései szerint

 

6. 1997. évi XXXI. Tőrvény valamint az1993.évi III. Tőrvény: A Szervezet részt vesz a gyermek-és ifjúságvédelemi feladatokban.

 

7. 1997.évi CLV. Tőrvény rendelkezései szerint fogyasztóvédelmi tevékenység.

 

8. 1993.évi III Tőrvény, az 1/2000 (I.7) SzCsM, és a 65/2000 (VI.26) Kormány határozat, valamint a 155/1998. (IX.30) rendelet alapján Szervezetünk együttműködik a Földművelésügyi-és Vidékfejlesztési Minisztériummal.

 

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023)

 

 

 

Kossuth Nemzetőrség 

Bűnmegelőzési és Rendfenntartó Szakszolgálat

 

A Nemzetőrség Bűnmegelőzési és Rendfenntartó Szakszolgálata feladatait a társadalmi bűnmegelőzéshez hozzájárulva felkérések és együttműködési megállapodások alapján végzi, hajtja végre.

 

A társadalmi bűnmegelőzés, állami szerepvállalás mellett zajló szakmai és civil mozgalom, amely a társadalom legkülönbözőbb szereplői - központi és helyi kormányzati szervek, települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb non-profit és for-profit szervezetek, gazdasági szereplők, állampolgárok és közösségeik, egyházak, stb. - között megvalósuló együttműködésre épül.

 

A Nemzetőrség Bűnmegelőzési és Rendfenntartó Szakszolgálata három szakmai cél megvalósítását tűzte ki:

     - bűncselekményeket előidéző okok hatásának mérséklését;

     - sértetté válás veszélyének csökkentését; és

     - bűnalkalmak számának redukálását.

  

A Nemzetőrség Bűnmegelőzési és Rendfenntartó Szakszolgálata célkitűzései érdekében együttműködési megállapodást ajánl, s köt, az alábbi szervekkel:

-         Önkormányzat / ok

-         Rendőrség

-         Polgárőrség

-         Mezőőrség

-         Társadalmi Szervezetek

 

A Nemzetőrség Bűnmegelőzési és Rendfenntartó Szakszolgálata tevékenységei:


-         a közrend és a közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, szociális és karitatív tevékenység folytatása.

 

-         neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel kapcsolatosan együttműködik a BM, ORFK-val a bűnmegelőzés, kábítószer terjesztésének és fogyasztásának megakadályozása érdekében; a közbiztonság javításában,

 

-    eltűnt, körözött személy / ek felkutatása, azok elfogása, azok átadása a Rendőr hatóság részére

 

-    bűncselekmények, balesetek helyszíneinek biztosítása, forgalom irányítás a   további balesetek elkerülése végett,


-         Járőrszolgálat 

 

-         Segítő járőrszolgálat (társszerv megerősítő, megerősítése)

 

-         Felderítő járőrszolgálat (bűncselekmény, vagy arra utaló jelek, információk rögzítése, átadása, a rendőrség számára)

 

-         Rendezvények helyszín, személy és vagyon biztosítása (VIP személyek fogadása, felvezetése,)

 

A Nemzetőrség Bűnmegelőzési és Rendfenntartó Szakszolgálata tevékenységét az alábbi helyeken, területeken végzi, végezheti:

 

Lakott területen belül    - közterületen, utcákon, tereken,

         - közintézményben és környékén,

         -

  

Lakott területen kívül    - település széli, elhagyottabb területek, erdősáv, stb.

 
A Nemzetőrség Bűnmegelőzési és Rendfenntartó Szakszolgálata képzése.

 

A Nemzetőrség Bűnmegelőzési és Rendfenntartó Szakszolgálata kapcsolatot épít ki a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, mely koordinál a bűnmegelőzési területen dolgozó szakmai szervezetek között. ( www.bunmegelozes.info )

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a legújabb tudományos eredményekre figyelemmel kidolgozta társadalmi bűnmegelőzés új nemzeti stratégiáját, mely a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozattal 2013. október 18-án lépett hatályba.

 

A társadalmi bűnmegelőzés eszközrendszere képes arra, hogy a Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, a közbiztonság fenntartásával és fokozásával növelje a társadalom önvédelmi képességét.

 

A társadalmat differenciált módon ösztönző és mozgósító bűnmegelőzés eredményes megvalósítása érdekében a kormánynak, a helyi önkormányzatoknak, a központi és helyi hatóságoknak és intézményeknek folyamatosan együtt kell működniük a civil szervezetekkel, az egyházakkal, az üzleti és gazdasági élet szereplőivel és az állampolgárok kisközösségeivel.

 

A bűnmegelőzési intézkedéseket az emberi jogok, az áldozatok és az elkövetők jogának tiszteletben tartásával, az arányosság elvére figyelemmel kell végrehajtani.

 

A bűnmegelőzés felelősséggel járó olyan tevékenység, amelynek érvényesítése során tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, követni kell a jogállam elveit. Ezért bűnmegelőzés címén tilos az emberi méltóságot megsérteni, így különösen nem szabad egyének vagy csoportok kényszerítését, megbélyegzését, kirekesztését eredményező, vagy gyűlölet keltésére, illetve megfélemlítésre alkalmas módon beavatkozni, fellépni.